Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Theo mình được biết thì “Không phải có tiền là sẽ có thứ hạng” vậy thứ hạng quảng cáo Google là gì, không phải mình cứ set chi phí càng cao thì mình sẽ ở top ạ?

Theo mình được biết thì “Không phải có tiền là sẽ có thứ hạng” vậy thứ hạng quảng cáo Google là gì, không phải mình cứ set chi phí càng cao thì mình sẽ ở top ạ?

Read less
  • 0

Có một điểm mình luôn thắc mắc là google đánh giá điểm chất lượng như thế nào và tại sao lại cần nó trong khi mình đã set chi phí

Có một điểm mình luôn thắc mắc là google đánh giá điểm chất lượng như thế nào và tại sao lại cần nó trong khi mình đã set chi phí

Read less
  • 0

Có anh chị em nào biết cách giảm giá click xuống trong khi chạy quảng cáo Google không ạ, em sợ rate giá thấp quá thì không chạy được còn cao thì lại sợ tốn chi phí.

Có anh chị em nào biết cách giảm giá click xuống trong khi chạy quảng cáo Google không ạ, em sợ rate giá thấp quá thì không chạy được còn cao thì lại sợ tốn chi phí.

Read less
  • 0

Theo mọi người thì web chưa tốt chưa nên chạy quảng cáo google hay mình vừa buid web vừa chạy luôn, để sẵn đo hiệu quả qua từng đợt.

Theo mọi người thì web chưa tốt chưa nên chạy quảng cáo google hay mình vừa buid web vừa chạy luôn, để sẵn đo hiệu quả qua từng đợt.

Read less