Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 3

Việc Facebook Watch – dịch vụ video theo yêu cầu do Facebook ra mắt ngày 9 tháng 8 năm 2017, là một trong những nguyên nhân làm giảm rất nhiều lượng Hiển thị tự nhiên (Organic Reach) khi đăng một ...Read more

Việc Facebook Watch – dịch vụ video theo yêu cầu do Facebook ra mắt ngày 9 tháng 8 năm 2017, là một trong những nguyên nhân làm giảm rất nhiều lượng Hiển thị tự nhiên (Organic Reach) khi đăng một video lên Fanpage Fanpage. Bài phân tích dưới đây sẽ bàn về một số cách tối ưu hoá lượng xem video tự nhiên trên Facebook (more…)

Read less