Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 1

Hai câu hỏi lớn mà mình đưa ra để cùng thảo luận với mọi người trong chủ đề này là: 1 – Facebook có thực sự “nghe lén” người dùng sau đó phát quảng cáo liên quan hay không? 2 – ...Read more

Hai câu hỏi lớn mà mình đưa ra để cùng thảo luận với mọi người trong chủ đề này là:

1 – Facebook có thực sự “nghe lén” người dùng sau đó phát quảng cáo liên quan hay không?
2 – Làm sao để mật độ hiển thị quảng cáo của nhãn hàng chiếm ưu thế trên Facebook?

Dưới đây là một góc nhìn chia sẻ của bạn thuhodong.

Read less