Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Thật ra không chỉ có mình mà có đến 90% nhà quảng cáo không chú ý đến việc nuôi Facebook Pixel, khiến cho tình trạng lead đắt, chạy không ra đơn, lỗ sấp mặt,… nhưng thật sự thì mình cũng ...Read more

Thật ra không chỉ có mình mà có đến 90% nhà quảng cáo không chú ý đến việc nuôi Facebook Pixel, khiến cho tình trạng lead đắt, chạy không ra đơn, lỗ sấp mặt,… nhưng thật sự thì mình cũng chưa hiểu lắm Facebook Pixel là gì, thông tin nắm được chỉ là một đoạn mã Javascript mà Facebook cung cấp cho các nhà quảng cáo để chèn vào website với các mục đích. Hết. Anh em có thêm thông tin thì chỉ vẽ em với nhé, em cảm ơn ạ

Read less