Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Discy Latest Questions

  • 0

Như tiêu đề hiện tại em đang tập tò kinh doanh, cũng tự học chạy quảng cáo facebook nhưng cũng chưa có kinh nghiệm, nhờ các cao nhân chỉ dẫn giúp em. Set target như thế nào cho đúng?

Như tiêu đề hiện tại em đang tập tò kinh doanh, cũng tự học chạy quảng cáo facebook nhưng cũng chưa có kinh nghiệm, nhờ các cao nhân chỉ dẫn giúp em. Set target như thế nào cho đúng?

Read less