Sign Up

Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people\'s questions, and connect with other people.

Sign In

Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people\'s questions & connect with other people.

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Captcha Click on image to update the captcha.

Sorry, you do not have a permission to ask a question, You must login to ask question.

Frame cho Facebook Video

  • -2

Khi đăng video lên Facebook, một số brand sáng tạo làm thêm header và footer frame cho video để tăng yếu tố branding và nhấn mạnh thông điệp muốn truyền tải.

Mình có sưu tầm được một số ví dụ, mọi người xem thử nhé!